Вивчити будову перидерми.

Розглянути під мікроскопом постійний мікропрепарат гілки бузини. На рисунку позначити сочевичку, фелоген, фелодерму, виповнюючу тканину сочевички.

1-

2-

3-

4-

5-

10. Розгляньте препарат перидерми бузини. Внесіть позначення до рисунка.

1-

2-

3-

4-

11. Складіть характеристику тканин, що входять до складу перидерми.

Тканини перидерми Функція тканини Ознаки тканин перидерми
за поход-женням жива або мертва забарвлення клітин характер клітинної оболонки
Фелема (корок)
Фелоген
Фелодерма

12. Зіставте мікрофотографії і схематичний рисунок будови третинної покривної тканини кірки. Внесіть позначення до рисунка.

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

Висновки:

Перевірте свої знання, що отримані при вивченні покривних рослинних тканин. Виберіть одну правильну відповідь.

1. При мікроскопічному дослідженні комплексної покривної тканини виявлені корок і фелодерма – похідні:

фелогену камбію прокамбію протодерми перициклу Вивчити будову перидерми.

2. В епідермі листків рослин родини Капустяних продихи мають три побічні клітини|, з яких одна менша, ніж дві інших, тобто продиховий| апарат:

аномоцитний анізоцитний актиноцитний діацитний парацитний

3. При мікроскопії листа були виявлені поверхневі структури, що складаються з довгої ніжки і секреторної багатоклітинної головки, які є:

покривними волосками залозистими волосками всмоктувальними волосками захисними емергенцями гідатодами

Контрольні питання

  1. Які функції виконує покривна тканина?
  2. Як класифікують покривну тканину за походженням?
  3. Чому епідерміс називають первинною покривною тканиною? Які органи він покриває?
  4. Яке забарвлення мають клітини епідерми, з чим це пов’язано?
  5. Склад кутикули та її функція?
  6. Які органи вкриває епіблема, її будова та функції?
  7. З яких частин Вивчити будову перидерми. складається продиховий апарат?
  8. Із яких частин складається перидерма дерев’янистих рослин?

Підпис викладача _______________

_____________201__


documentacdtpjd.html
documentacdtwtl.html
documentacduedt.html
documentacdulob.html
documentacdusyj.html
Документ Вивчити будову перидерми.